Zápis ze schůze STK ČAST, konané v Hluku 3.3.2001 Přítomni : STK p. Drozda, Herot, Bohumský
omluven : p.Šimonek,
hosté : p.Chyba Se-ČAST,
na části jednání přítomni i ing.Ratajský a p.Endal,
nedostavil se p.Hořák
Projednáno :
 1. Zahájení, uvítání, kontrola zápisu ze schůze STK 13.1.2001

 2. úkoly splněny

 3. Konference ČAST

 4. P.Drozda, Bohumský, Šimonek a Chyba přítomni na konferenci, p.Herot informován.
  Usnesení rozesláno s Oběžníkem STK č.12.
  Schválenou strukturu ligových soutěží od sezóny 2002/03 a přechod na nové soutěže obdrželi všichni členové písemně.
  Další materiály vyplývající z usnesení konference (Dodatek Soutěžního řádu č.3, Přestupní řád, Směrnice ke startu za zahraniční kluby), budou rozeslány do termínu určeném konferencí, obdrží rovněž členové STK - za VV zajišťuje předseda STK.

 5. Změna finále extraligy žen

 6. Předseda podal informaci o žádosti SKST Vlašim a SKST Dubňany o změnu systému finále extraligy žen.
  Rozhodnutím VV nebyla povolena změna systému, hraje se na tři vítězná utkání. Termíny finálových utkání změněny - vyhověno žádosti zúčastněných družstev.
  Finále se hraje v termínech :
  18.2.2001 v Dubňanech zač.15,00 hod.,
  24.2.2001 ve Vlašimi, zač.17,00 hod.,
  25.2.2001 ve Vlašimi, zač.10,30 hod.,
  případné 4.utkání 23.3.2001 v Dubňanech, zač.18,00 hod.,
  případné 5.utkání 7.4.2001 ve Vlašimi, zač.17,00 hod.
  STK žádá Se-ČAST o zajištění vyhlášení Mistra ČR a 2.místa v M-ČR, diplomy, medaile, pohár ??? a předání na místě - po 4. nebo 5.utkání (stav utkání k 3.3.2001 2-1 pro Dubňany).

 7. Ligové soutěže
  1. Organizační nedostatky

  2. Nedostatky v ligových soutěžích (pozdní odeslání zápisů, nejednotné dresy, start bez dokladů, pozdní hlášení předehrávek, pozdní hlášení výsledků 1.ligy) řešeny podle schválených zásad a zveřejňovány průběžně v Oběžníku.

  3. Nesehraná ligová utkání v termínu 24.- 25.2.2001
   1. Informace předsedy
   a/ V pátek 23.2.2001 byla sněhová kalamita a do ranních (možná dopoledních) hodin byla neprůjezdná dálnice.
   b/ Dne 23.2.2001 dopoledne jsem obdržel několik faxových a telefonických žádostí o odklad utkání v termínu 24.- 25.2.2001 (od Havířova, M.Lazců, NH Ostrava, Hluku, Frýdlantu, SF EN Praha) z důvodu sněhové kalamity na většině území ČR. Žádosti byly v některých případech nevybíravé, oddíly na mne tlačily argumenty, že je nutím riskovat havárii, život apod.
   c/ Celkový odklad kola byl neproveditelný (120 utkání) a jak se později ukázalo, byl by i zbytečný.
   d/ Po opakovaných žádostech jsem v pátek ve 13 hodin rozhodl,, že ti, kteří žádají o odklad a nemají na utkání přijatelné spojení hromadnou dopravou, oznámí svoji neúčast pořadatelům a cestovat nemusí, budou mít určeny nové termíny. Těm, kteří žádost faxovali, bylo odpovězeno faxem, shodně bylo odpovídáni i na telefonické dotazy. Jiný způsob korespondence a oznamování účastníkům nebyl možný.
   e/ Nežli jsem učinil toto mé konečné rozhodnutí, konzultoval jsem vše telefonicky v pátek okolo poledne s generálním sekretářem ČAST p.Fulínem a předsedou DR p.Bohumským.
   4.2.2. Rozhodnutí STK
   a/ STK dodatečně schvaluje postup a rozhodnutí předsedy.
   b/ STK po vyslechnutí zástupců NH Ostrava a B.Havířov a prostudování písemných materiálů od dalších družstev
   ba/ kontumuje utkání 2.ligy mužů skupiny B

   Tesla Pardubice - NH Ostrava B a Linea Chrudim - NH Ostrava B 10-0 wo.

   Cestu na utkání bylo možno absolvovat hromadnou dopravou.
   bb/ K utkáním Litomyšl + Jaroměř proti Havířovu B a NH Ostrava - 1.liga ženy.
   STK zohledňuje mimořádnou dopravní situaci v uvedených dnech a uznává jako nevhodné použití hromadné dopravy při přejíždění mezi Jaroměří a Litomyšlí.
   STK určuje konání utkání v náhradních termínech

   17.3.2001 15,00 h. Litomyšl - Havířov B
   17.3.2001 v 15,00 h. Jaroměř - NH Ostrava
   18.3.2001 v 10,30 h. Jaroměř - Havířov B
   18.3.2001 v 10,30 h. Litomyšl - NH Ostrava.

   bc/ K utkáním Nusle B - Hluk, Pardubice - Hluk a současně nahlášenému utkání z 1.poloviny soutěže Hluk - Jaroměř (24.2.2001 v Jaroměři) - 1.liga ženy
   STK zohledňuje mimořádnou dopravní situaci v uvedených dnech a neproveditelnost jízdy hromadnou dopravou z Hluku na utkání Jaroměř - Praha - Pardubice.
   STK určuje konání v náhradních termínech

   17.3.2001 v 15,00 h. Nusle B - Hluk
   18.3.2001 Pardubice - Hluk
   31.3.2001 Hluk - Jaroměř.

   c/ STK si je vědoma problémů, které mohou vzniknout konáním ligových utkání ve víceúčelových halách, proto
   ca/ určuje výhradně náhradní termíny předem oznámené v Oběžníku STK č.2/2000-01 z 6.7.2000, a navíc
   cb/ povoluje družstvům odehrání těchto ligových utkání žen v náhradních hracích místnostech, pokud jsou schváleny alespoň pro divizní (krajská) utkání.
   cc/ upozorňuje na ustanovení SŘ - přednost utkání vyšší třídy.
   d/ STK uznává, že povětrností a cestovní podmínky v uvedených dnech byly složité a výjimečně upouští od pokutování družstev, která se nedostavila, příp. dostavila opožděně.
   Uvedená rozhodnutí oznámí předseda všem zainteresovaným družstvům v pondělí 5.3.2001 doporučeným dopisem a bude zveřejněno i v nejbližším Oběžníku.
   Do Oběžníku rovněž uvede opatření pro příští obdobné případy - k přejezdu na utkání (sobota/neděle) i s možností absolvovat část cesty v sobotu a část cesty v neděli.

  4. Příjezd na utkání po čekací době

  5. 3.liga muži sk.B utkání Litoměřice B - Hr.Králové
   Družstvo hostí nastoupilo k utkání po čekací době. Zpoždění zdůvodnilo sněhovou kalamitou. Potvrzení nedodáno, podle čl.336.01 (Dodatek SŘ č.1) kontumace pro družstvo Litoměřic.

  6. Oznámení J.H.Brod - dopis ke startu hráčky Ságlové za S.Terezín
2.liga ženy sk.B utkání H.Brod - Terezín
STK ČAST obdržela dopis s oznámením a pochybností o oprávněnosti startu hráčky Ságlové za družstvo S.Terezín.
Prověřena soupiska a schválené střídavé starty
 • střídavý start do Sokola Terezín (2.liga) schválen z družstva TTC Litoměřice B a zveřejněn v Oběžníku STK č.5/2000-01 z 13.9.2000; hráčka není potvrzena na ligové soupisce Litoměřic A;
 • soupiska S.Terezín pro 2.ligu upravena STK při schvalování soupisek, hráčka Ságlová vyškrtnuta z místa č.5, kam byla zapsána oddílem a dopsána na poslední místo na soupisce, kde mají být uváděni hráči na “střídavý start”.
Výsledek utkání schválen, náležitosti v pořádku.
 1. Přizvání zástupce SKST Dubňany

 2. Na konferenci ČAST přednesl zástupce SKST Dubňany p.Weber požadavek na možnost účasti zástupce jejich oddílu (pana Hořáka) na schůzi STK.
  Na konferenci možnost účasti potvrdil předseda STK p.Drozda, který p. Hořáka písemně přizval na schůzi 3.3.2001 od 15,00 hod. v Hluku.
  Do 17,30 hod. se bez omluvy nedostavil.

 3. Oběžník STK č.13

 4. Předseda podal informaci k vydání Oběžníku STK č.13, se kterým bude na základě pověření VV rozesílat i Dodatek č.3 Soutěžního řádu, Směrnici č.1/2001 ke startu hráčů za zahraniční kluby a nový Přestupní řád (přepracovaný podle zásad přijatých na konferenci ČAST).

 5. Nový Soutěžní řád

 6. Předseda podal informaci, že VV připravuje vydání nového Soutěžního řádu podle usnesení na konferenci. Oznámil, že požádal VV, aby nebyl členem komise pro přípravu SŘ.

 7. Schůzka předních družstev žen ČR

 8. Předseda podal informaci o schůzce s předními družstvy žen, která se uskuteční 4.3.2001 v Hluku (při M-ČR).
  Přizváni byli zástupci extraligových družstev a prvních dvou družstev 1.ligy.
  Na programu bude zhodnocení dosavadního průběhu extraligy a příprava soutěže 2001/02.
  Soutěž r.2001/02 nutno projednat, protože dochází ke změně v superlize od sezóny 2001/02 a dalším změnám od r.2002/03 a nutno projednat i návrh SSTZ na účast dvou družstev ze SR v extralize.
  Poradu bude řídit předseda STK.

 9. Hodnocení soutěží 2000/01

 10. Hodnocení bude provedeno po dohrání dlouhodobých soutěží. Pro zúčastněná družstva bude vydán formulář, který bude obsahovat mimo hodnocení i dotazy k soutěžím v sezóně 2001/02.
  Tiskopis nebude obsahovat dotazy na soutěže mládeže, které si vyhodnotí KM (požadavek ing.Petříčka).
  Vydání a rozeslání formuláře zajistí předseda (do 30.3.2001).

 11. Turnaje kategorie A

 12. Žádosti o schválení pořádání turnajů ktg.A je možno podávat k STK do 15.4.2001 (viz SŘ). Bude použit tiskopis jako v loňském roce.
  Vzhledem ke stížnostem na podmínky při některých turnajích, bude k žádosti požadován plánek hracího prostoru s rozmístěním stolů a rozměry.
  Připomenutí termínu a podmínek bude zveřejněno v Oběžníku.
  Pořadatelům turnajů v letošní sezóně rozešle předseda tiskopis přímo - do 15.3.01, ostatní si mohou vyžádat u STK.
  Dřívější návrh STK na vysílání komisařů na turnaje ktg.A (SŘ čl.107) přetlumočí na schůzi VV předseda.

 13. Příští schůze STK
Vzhledem k závěru soutěží, kvalifikacím, hodnocení a přípravě soutěží bude příští schůze STK v dubnu 2001 (pokud nebude nutno z vážných důvodů svolávat dříve mimořádnou schůzi). Přesný termín dojedná předseda.
zapsal : Drozda