ZÁPIS ZE SCHŮZE STK ČAST 3.3.2002 v Chrudimi

Přítomni : STK - p.Drozda, Bohumský, Šimonek, Herot, Donát
hosté : hosté : Ing. Pavelek (za KR), p.Chyba (Se-ČAST), na 1.část dr.Šváb (př.ČAST)

1. část

V 1.části schůze informován předseda ČAST o připomínkách, námětech a návrzích STK (byly zveřejněny v zápisech ze schůzí STK z 10.11.01 a 12.1.02).
V diskusi byly vysvětlovány jednotlivé body a stanoviska přítomných činovníků.
Na závěr 1.části jednání poděkoval předseda ČAST členům STK za dosavadní velmi dobrou práci a plnění úkolů.

2. část

Projednáno :

1. Kontrola zápisu a úkolů z minulé schůze

  Kontrola zápisu a úkolů ze schůze 12.1.2002 - splněno.
2. Informace o činnosti od minulé schůze
  2.1. Předseda vydal Oběžník STK č.9 s výsledky, pokyny a informacemi k soutěžím. V příloze vydána závěrečná zpráva o průběhu 11.ročníku Českého poháru.
  2.2. Předseda vydal STOLNÍ TENIS Info č.56 – 77 s výsledky a informacemi.
  2.3. Odklady utkání – od minulé schůze nebyl požadavek na odklad ligových utkání.
  2.4. Změny základů ligových družstev a změny na soupiskách družstev průběžně zveřejňovány v Infu a v Oběžníku.
  2.5. V utkáních 13.a 14. kola 2.ligy žen startovala za J.H.Brod hráčka Štrofová bez registračního průkazu. Průkaz zaslán k dodatečné kontrole. Výsledky schváleny, pokuta v Oběžníku č.9.
  2.6. V utkání 3.ligy mužů Sázava – Kladno zjištěno rozhodčím chybné rodné číslo hráče Gábriše na soupisce družstva Kladna. Opravu a korespondenci s družstvem Kladna zajistil předseda, vyřízeno.
3. Informace o schůzce s extraligovými družstvy žen
  Předseda podal informaci o průběhu jednání, kterého se za VV ČAST dále zúčastnil i předseda dr.Šváb a předseda KVS ing.Hýbner.
  Schůzka se na přání několika vedoucích družstev uskutečnila 2.3.2002, místo plánovaného termínu 3.3.2002. Zúčastnili se zástupci všech družstev extraligy + p.R.Janda, za vedoucí družstvo 1.ligy žen.
  Program schůzky podle pozvánky, závěry z jednání v samostatném zápisu.
4. Ligové soutěže
  4.1. Od poslední schůze odehráno 12.- 16. ligové kolo.
   Utkání odehrána bez námitek a připomínek, výsledky schváleny, mimo :
  4.2. Muži 1.liga Factory Pro Praha B – KST Zlín 10-0 wo
   Kontumace z důvodu nedostavení družstva Zlína. Potvrzení o důvodu neúčasti nedodáno, STK uděluje pokutu KST Zlín 700 Kč.
  4.3. Muži 2.liga skupina A Sokol Lenešice - SF El Niňo Praha C 10-0 wo
   Kontumace z důvodu nastoupení družstva SFEN Praha C po čekací době, potvrzení o důvodu zpoždění nedodáno. STK vyhodnotila postup vrchního rozhodčího jako nesprávný, utkání se nemělo odehrát. Z důvodu zavinění kontumace uděluje STK družstvu SF EN Praha C pokutu 200 Kč.
  4.4. Muži 3.liga skupina A Factory Pro Praha C – Spartak Pelhřimov 10-0 wo
   Kontumace z důvodu nedostavení družstva Pelhřimova. Potvrzení o důvodu neúčasti nedodáno, STK uděluje pokutu Sp.Pelhřimov 700 Kč.
  4.5. Ženy 2.liga skupina C MS Brno A – Spartak Hluk B 10-0 wo
   Kontumace z důvodu nedostavení družstva Sp.Hluk B. Potvrzení o důvodu neúčasti nedodáno, STK uděluje pokutu Sp.Hluk 700 Kč.
5. Nedostatky v ligových utkáních
  5.1. Start v nejednotných dresech
   Muži 1.liga KT Praha – SF El Niňo Praha B
    Družstvo SF neabsolvovalo celé utkání v jednotných dresech. Opatření v Oběžníku č.9.
   Muži 1.liga VP Fr.Místek B – KT Praha
    V Oběžníku STK č.9 udělena pokuta 100 Kč družstvu Fr.Místku z důvodu nejednotných dresů po celé utkání. Org.pracovník F-M p.Steffek požádal STK o přehodnocení tohoto rozhodnutí se zdůvodněním, že vr.rozhodčí jednotnost dresů po celé utkání nevyžadoval. STK potvrzuje původní rozhodnutí o pokutě, předpisy je nutno dodržovat i když na ně vr.rozhodčí výslovně neupozorní. Odpověď p.Steffkovi zašle předseda.
  5.2. Znehodnocená utkání
   Ženy 1.liga Sok.Brno A – Sp.Hluk A, NH Ostrava A – Sp.Hluk A
    Obě utkání předehrána v pátek 22.2.2002 ve stejném čase. Družstvo Hluku bez hráček základu A družstva, hráčky – náhradnice A družstva rozděleny do dvou družstev a odehrály utkání, která neodpovídala důstojnému průběhu 1.ligy. Soutěžní řád nebyl porušen, výsledky schváleny. Členové STK se pokusí připravit návrh na opatření, aby takto nemohla být znehodnocována ligová soutěž.
    Dalším nedostatkem je neúčast družstva Sp.Hluk B na sobotním utkání – viz kontumace.
6. M-ČR jednotlivců mužů a žen
  6.1. K právě probíhajícímu M-ČR jednotlivců vyslovili někteří členové STK připomínky.
   Rozhodnutí : do 10ti dní zaslat písemně p.Drozdovi, který přednese za celou komisi na VV.
  6.2. M-ČR pořádaná v letošní sezóně jsou prvními mistr.soutěžemi jednotlivců hranými na sady do 11ti bodů.
   Předseda požádal KR a vrchní rozhodčí M-ČR dospělých i mládeže o sledování a zápis časů jednotlivých sad a zápasů.
   Vyhodnocení těchto údajů ze zápisů rozhodčích u stolu zajistí p.Bohumský.
7. M-ČR mládeže
  7.1. M-ČR mládeže – jednotlivců – od r.2003
   Projednán návrh komise mládeže k novému modelu soutěží jednotlivců.
   STK návrh podrobně prodiskutovala i s vědomím, že rozhodující komisí v tomto směru je komise mládeže, na které je i největší podíl odpovědnosti za výkonnost mládeže ČR. Připomínky STK :
    a/ Počet přímo nominovaných hráčů do hlavní soutěže proti návrhu podstatně snížit, například na 8 reprezentantů ČR; 50% je příliš.
    b/ Čtyřhra dívek – v návrhu je možnost účasti i některých hráček, které nepostoupí z kvalifikace do dvouhry – STK doporučuje sjednotit s dvouhrou a hrát dvouhry i čtyřhry s účastí nejlépe 24 (příp.32) hráček.
    c/ Návrh na počet sad v zápasech : STK vidí jako nejvhodnější hrát zápasy mládeže na 3 vítězné sady. Pro M-ČR 2003 ale doporučuje sjednocení s MEJ 2003.
    d/ STK doporučuje hrát M-ČR i předchozí kvalifikaci podle časového plánu. Účast hráčů při M-ČR jed. mládeže byla vždy téměř 100%, pokud někdo chyběl, bylo doplněno náhradníky. Soutěž podle čas.plánu má řadu výhod.
    e/ Doporučujeme zajistit M-ČR i předchozí kvalifikaci delegovanými rozhodčími u stolů – není nutno vyžadovat nejvyšší kvalifikaci (věková hranice rozhodčích u stolů byla snížena na 15 let).
    f/ Doporučujeme připravit a ve VV projednat finanční rozbor celé akce.
   Mezi výhodami nového modelu je uváděn příjem z vkladů. Zvýšené náklady na halu o 1 den (proti současnému stavu) a rozhodčí (pátek) ale pravděpodobně převýší zisk.
  7.2. M-ČR družstev dorostu a st.žactva
   STK předkládá návrh na tento model soutěže :
    a/ Semifinále
     Účast :
     Sk.A přeborníci krajů P, STČ, ČB, PN, KV, UL, LI (7) + 1 družstvo z těchto krajů, které skončí v KP na 2.místě (s nejnižším součtem základu družstva podle žebříčku ČR k 1.3. (? podle termínu akce).
     Sk.B – totéž pro kraje HK, PA, VY (JI), JM (BR), OL, MS (OS), ZL + 1.

     Hrát v sobotu odpoledne+večer (2 skupiny po 4 = 3 kola, každý 3 utkání),
     v neděli finále 4 družstva, o pořadí 5-8. shodně (každý 2 utk.), výsledek započítávat.
     Pro uspořádání potřeba hala s 8 stoly. Pokud by vyšly finančně výhodněji 2 herny se 4 stoly, je možno rozdělit soutěž chlapců od soutěže dívek.
     Postup po 2 družstvech.

    b/ Finále
     Účast :
     2 družstva nasazená a určená před začátkem sezóny (podle součtu žebříčkového pořadí základu družstva) + 2 družstva postupující ze SF A + 2 družstva ze SF B.
     6 družstev = 3 kola v sobotu odpoledne+večer, 2 kola v neděli dopoledne.

     Účast 6 družstev - systém každý s každým (nejspravedlivější systém), výhodné i z důvodu nákladů na akci. Na soutěž je vhodná hala s 9ti stoly, byla-li by podstatně levnější hala se 6ti, tak stačí.

8. Hodnocení soutěží
  Formulář pro hodnocení soutěží 2001/02 připraví předseda a rozešle s Oběžníkem STK č.10.
  Požadavky na konkrétní odpověď (hlasování) k systému soutěží a k systému utkání jako byly na tiskopisu při minulém hodnocení, nebudou letos na formulář zařazeny.
  Závěry z hodnocení soutěží ligovými družstvy budou projednány na schůzi STK.
  Termíny :
   - rozeslání tiskopisu do oddílů 13.3.02 (s Oběžníkem),
   - uzávěrka odes. tiskopisů oddíly 30.4.02 (3 týdny po lize, budou odehrána i M-ČR družstev dorostu a st.žactva),
   - vyhodnocení v STK na schůzi v květnu 2002 (před VV).
9. Návrh na zasílání zápisů o utkání el.poštou
  STK obdržela návrh AŠ Mladá Boleslav na umožnění zasílání zápisů o utkání el.poštou (e-mailem).
  Po diskusi jednomyslně rozhodnuto vyžadovat nadále originál zápisu psaný vrchním rozhodčím a s podpisy vedoucích družstev + rozhodčího.
10. Komisaři
  Předseda podal informaci o nedostatečném stavu komisařů.
  V 15. ligovém kole obesláno komisařem 9 utkání, jeden komisař se po delegování omluvil. Delegování komisařů bude pokračovat.
11. Turnaje kategorie A
  11.1. Příprava nového – upraveného formuláře pro zprávu vrchního rozhodčího z turnajů mládeže (úkol z minulé schůze pro p.Herota). Splněno, připraveno společně s př.KM ing.Petříčkem. Konečná verze bude ještě konzultována s KR (p.Olbricht). Zajišťuje F.Herot.
  11.2. Úkol z VV – případné disciplinární přestupky uvedené ve zprávě vrchního rozhodčího oznamovat (předávat) bezprostředně po obdržení zprávy, ne až po vyhodnocení na schůzi komise. Trvalý úkol pro F.Herota.
12. Příští schůze STK
  Plán příští schůze STK : Předběžně sobota 18.5.2002 (závisí na schůzi VV).
Zapsal : Šimonek, Drozda