Z á p i s ze schůze STK 2004/5

Datum: 28.10.2004.
Přítomni: V.Drozda, F.Donát, F.Herot, J.Vlček, P.Bohumský

1. Zahájení, kontrola zápisů z minulých schůzí

  1.1. Jednání zahájil a řídil předseda STK.
  1.2. Zápis ze schůze VII/2004
  - K bodu 4.2. – volné místo se losovalo pouze ze dvou družstev, zástupce Zlínského kraje na postup přestal reflektovat.
  - K bodu 6.2. – rozlosování ČP - změna kvůli převodu ligy mezi Robotem a Sokolem Mokré Lazce.
  - K bodu 7.1. – hrací místnost Sokola Brno – po oznámení změny činnosti v hlavní hale (bez míčových her, diváků a hvizdu rozhodčích), povolena herna pro ligu st.tenisu.
  1.3. Zápis ze schůze V/2004 - problematika dostatečného počtu rozhodčích u stolu, jejich kvalifikace a kvality – předseda bude tlumočit Komisi rozhodčích.
2. Činnost od minulé schůze
  2.1. Soutěže řídil a průběh zajišťoval předseda, úkoly k projednání připravil pro schůzi STK.
  2.2. V mezidobí řešen korespondenčním hlasováním požadavek O.Jeseník na povolení výjimky v jednotnosti dresů – neschváleno.
3. Soutěže 2004/05
  3.1. Materiály k soutěžím, výsledky a tabulky dosud odehraných kol pravidelně zveřejňuje ve Zprávách a Infu STK předseda; výsledky pozastavených utkání řešeny dále komisí :
  3.2. ELZ – Hluk – Hodonín Kučerová (Hluk) – start bez registračního průkazu, v době utkání oznámen jako zcizený, předložen nebyl ani k dodatečné kontrole
  Rozhodnutí STK:
 • kontumace zápasů této hráčky, změna výsledku na 2:8 (9:26), pokuta 200 Kč
 • chybný postup rozhodčího, předat k vyřízení KR
  3.3. 1LM – H.Suchá B - Blansko hosté hráli na registrační průkazy s původním názvem oddílu
  Rozhodnutí STK: výsledek na stolech schválen, hráče s předloženými registračními průkazy vrchní rozhodčí připustil ke hře; k STK nebyly podány žádné námitky
  3.4. 1LM NH Ostrava B - Blansko a R.M.Lazce B – Blansko – hosté startovali bez reg.průkazů, které nepředložili ani k dodatečné kontrole (SŘ čl.329.05)
  Rozhodnutí STK:
  NH Ostrava B – Blansko - kontumace 10:0, postup rozhodčího předán KR
  M.Lazce B – Blansko - kontumace 10:0,
  celkové pokuta 300 Kč
  3.5. Jednání STK v této části programu řídil místopředseda komise P.Bohumský
  2MA – Prachatice – Union Plzeň (žádost U.Plzeň o přešetření hr.podmínek)
  Na předloženém potvrzení o schválení hrací místnosti uvedeno, že je schválena pro 3. ligu a uvedena délka 9,13 m. Po dodatečném předložení přesného plánku herny zjištěna délka 8,62 m (v místě nejmenší délky).
  Rozhodnutí STK:
 • Na základě rozporu mezi skutečnou délkou a údajem na potvrzení o schválení hrací místnosti, STK konstatuje, že pořadatel nezajistil pro utkání hrací místnost podle předpisů, kontumace 0:10, pokuta 300 Kč
 • STK ČAST ruší platnost uvedeného potvrzení pro všechna ligová utkání (z důvodu rozporu údaje o délce se skutečností). Zveřejněno bude ve Zprávách, zodpovídá předseda.
  3.6. 3MA – Rakovník – Chodov
  V zápise o utkání uvedeny připomínky vrchního rozhodčího a vedoucího hostů týkající se zejména postupu vrchního rozhodčího. Výsledek schválen, dále STK předává KR.
  3.7. 3MB – Nusle – Liberec B a Slavoj – Liberec B
  Pokorný (Liberec) – rozhodčím předložen reg. průkaz hráče s uvedenou platností do 31.12.2003.
  Rozhodnutí STK:
 • kontumace zápasů tohoto hráče, upravit výsledek, pokuta celk. 300 Kč
 • chybný postup rozhodčího, předat k vyřízení KR
  3.8. 3MC – Znojmo – Jaroměř
  V zápise o utkání uvedena připomínka vrchního rozhodčího nesouvisející s utkáním. Výsledek schválen, doporučujeme KR řešit jiným způsobem.
  3.9. 2LB – Zlín – Kostelec
  V zápise o utkání uvedena připomínka vrchního rozhodčího o neregulérnosti. Výsledek schválen, nejasnost předat k vyřízení KR.
  3.10. 1LZ – Jaroměř – Sokol Brno
  Projednána připomínka vrchního rozhodčího.
  Rozhodnutí STK: Výsledek schválen vzhledem k tomu, že nebyla podána námitka.
  3.11. 2ZA – Sokol Plzeň – Braník A
  Suchomanová (Braník) – start bez registračního průkazu, nebyl předložen ve stanovené lhůtě.
  Rozhodnutí STK:
 • kontumace zápasů této hráčky, změna výsledku, pokuta 100 Kč
 • chybný postup rozhodčího, předat k vyřízení KR
4. Český pohár
  4.1. Provedeno veřejné rozlosování 3. kola žen a 5. kola mužů. Zveřejnit ve zprávách.
  4.2. Vyhodnocen dosavadní průběh, org.nedostatky, neúčast družstva žen MS Brno A v 1.kole. Na nedostatečné zajištění některých družstev upozorní předseda ve Zprávách, pokuta pro MS Brno (ženy A) 300 Kč.
5. Různé

  5.1. Sledování maximálního počtu odehraných utkání hráčů na „střídavý start“ - zajistí J.Vlček na základě zápisů zveřejněných na Internetu.
  5.2. Chybí zpráva vrchního rozhodčího o turnaji z Mostu. F.Herot zaurguje u V.Zajíčka.
  5.3. Karty udělené na turnajích (zápis ve Zprávě VR) průběžně hlášeny KR, zajišťuje F.Herot.

Termín příští schůze určí předseda dle potřeby.

Zapsal: P.Bohumský