Z á p i s ze schůze STK 2005/1

Datum: 8.1.2005
Přítomni: V.Drozda, F.Donát, F.Herot, J.Vlček, P.Bohumský
Hosté: L.Pavelek, K.Chyba, k bodu 3. dále J.David a J.Chadt (ABC Braník), J.Brothánek (STK PSST)

1. Zahájení, kontrola zápisů z minulých schůzí
Jednání zahájil a řídil předseda STK.

  1.1. K bodu 5.1. – okolnosti vzniklé v souvislosti s bodem 3. si vynutily konání této mimořádné schůze STK.
  1.2. K bodu 6.5. – s APK a VV dosud neprojednáno
  1.3. K bodu 6.5. – evidence žlutých karet neúplná, KR dosud nemá zápisy z posledního dvoukola 12.12.2004
2. Informace předsedy STK
  2.1. Informace z minulé schůze VV:
 • metodika tvorby žebříčků
 • příprava oslav 80. výročí organizovaného stolního tenisu
 • odvolání proti rozhodnutím STK k VV: 3x zamítnuto, 2x neprojednáváno
3. Případ neoprávněného startu
  3.1. STK projednala start hráče P.Vaváka za ABC Braník (3MA) a současně za družstvo BSV Chemie Radebeul (Landesliga STTV, Německo). Případ vznikl na základě anonymního udání v internetové diskusi a byla předložena následující stanoviska:
 • ověření startu P.Vaváka v Německu ze zdrojů na internetu
 • dopis P.Vaváka
 • vyjádření ABC Braník
  3.2. Sportovně technické důsledky porušení SŘ určuje článek 334.01, písm. f):
 • ABC Braník ztrácí body celého utkání ve všech odehraných utkáních sezóny 2004/05 - STK rozhodla 4 hlasy, 1 se zdržel hlasování
  3.3. Vzhledem k více než třem kontumacím se družstvo ABC Braník vylučuje ze 3. ligy - schváleno jednomyslně
  3.4. Družstvo ABC Braník bude zařazeno o dvě soutěžní třídy níže. V případě zaplacení pokuty ve výši 7000 Kč do 31.3.2005 Pražskému svazu stolního tenisu má právo být zařazeno do divize PSST (viz SŘ článek 335.03) - schváleno jednomyslně, zajistí STK PSST
  3.5. STK upouští od udělení pokuty - schváleno jednomyslně
  3.6. Hráč P.Vavák bude ihned zařazen do seznamu hráčů startujících v zahraničí bez souhlasu ČAST - zajistí K.Chyba
  3.7. Případ P.Vaváka bude předán disciplinární komisí - zajistí V.Drozda
  3.8. Zástupci ABC Braník byli poučeni o možnosti odvolání.
  3.9. Návazně proběhla na žádost STK PSST diskuse o dopadech předchozího rozhodnutí na činnost dalších družstev ABC Braník v soutěžích řízených PSST.
  3.10. Problematika výskytu dalších obdobných případů
 • STK žádá SeČAST o prověření, zda se v ligových soutěžích vyskytují obdobné případy.
 • STK žádá SeČAST o zajištění výkladu pojmu „cizinec“ ve vztahu k právnímu řádu, zejm. vzhledem k ustanovením SŘ o mistrovských soutěžích jednotlivců.
4. Soutěže 2004/05

  4.1. 3MC – Sokol Hr. Králové – Znojmo
 • pozastavený výsledek schválen, nebyly podány námitky
  4.2. 3MC – Břeclav – Chrudim – hosté nejednotné dresy
 • výsledek schválen, pokuta 100 Kč
  4.3. 2ZC – Hluk B – Opava – hluk v hrací místnosti.
 • výsledek schválen, uložit Hluku sjednání nápravy
 • předáno KR vzhledem ke zpochybnění údajů o rozhodčích u stolu uvedených v zápise o utkání
  4.4. 2ZA – Kovářov – Braník – start P.Polákové (stř.st. Kovářov) v 6.utkání 1. poloviny soutěže
 • potvrzeno rozhodnutí ředitele soutěží ČAST: kontumace zápasů, výsledek nezměněn, pokuta 200 Kč - zveřejněno ve Zprávách č.28
  4.5. 1LM – Elizza, Most – NH Ostrava – hosté se nedostavili
 • výsledky kontumovány 10:0 wo (zvežejněno v Infu), pokuta celkem 900 Kč
  4.6. Odvolání T.Pokorné (Nusle) proti pokutě za pozdní odeslání zápisů o utkání
 • nepřísluší STK, neprojednáváno.
5. Český pohár
  5.1. Předseda provedl vyhodnocení, zveřejnit.
  5.2. Příští ročník – systém beze změny, upravit počet kol podle počtu přihlášek tak, aby družstva s vyšších soutěží mohla být přímo zařazena do vyšších kol a nemusela hrát 3 a více utkání za sebou jako hosté.
6. Různé
  6.1. Kontrola seznamu startů v zahraničí – K.Chyba prověří podezřelé případy.
  6.2. Přestupy a střídavé starty – zpracoval K.Chyba, předseda zveřejní ve Zprávách.
  6.3. Stížnost KST Jirkov na registraci dvou žáků za VTŽ Chomutov.
 • žádost o výklad Soutěžního řádu od VTŽ Chomutov
 • předseda vysvětlil problematiku při zadávání dotazu právníkovi
 • K.Chyba seznámil s články Registračního a Přestupního řádu vztahujícími se k této záležitosti
 • STK souhlasí se závěry k tomuto případu (registrace za VTŽ Chomutov provedena), v případě potřeby doporučuje opět konzultovat s JUDr. Čepkem.
  6.4. Návrh nového Přestupního řádu (od p.Šimáčeka)
 • J.Vlček připravil porovnání proti současnému stavu
 • STK projedná podrobněji při přípravě návrhu změn SŘ.
  6.5. Změny SŘ – projednán harmonogram projednání návrhů na změny SŘ:
 • návrhy změn do 10.2.2005 na SeČAST (zveřejní předseda)
 • STK zařadí tento bod na své jednání 5.3.2005
 • organizaci zpracování pro konferenci 2005 projedná V.Drozda na VV
 • přípravu nového SŘ projedná V.Drozda na VV.

Termín příští schůze 5.3.2005 (v případě potřeby může předseda rozhodnout o změně).

Zapsal: P.Bohumský