Přítomni : V.Drozda, F.Donát, F.Herot, J.Vlček
Omluven : P.Bohumský
Hosté : L.Pavelek (zástupce KR)

Jednání zahájil a řídil předseda STK.

1. Kontrola zápisů z minulé schůze

  Bod č.1 – nepovolené starty v zahraničí – p.Bohumský - trvá.
2. Informace předsedy
  2.1. Informace z konference ČAST.
  2.2. Informace z porady s extraligovými družstvy mužů.
  2.3. Informace z minulé schůze VV.
3. Soutěže družstev mužů a žen
  3.1. Soutěže 2004/05
 • Vzhledem k neplánovaným změnám v soutěžích určených konferencí došlo ke změnám v organizaci závěrečné části ligových soutěží a ke změnám v postupech a sestupech.
 • Výsledky a pořadí soutěží průběžně zveřejňoval předseda, vydány postupy a sestupy.
 • Organizační nedostatky v soutěžích od poslední schůze STK :
  - 1LM NH Ostrava - Baník Most - nedostavení družstva B.Most, pokuta 500 Kč
  - 1LŽ SK Jihlava - J.Jaroměř - nedostavení družstva Jaroměře, pokuta 300 Kč
  - SF play-off 3LD Vsetín - Jeseník B - nedostavení Jeseníku B, pokuta 500 Kč
  - 3LC T.Pardubice - porušení předpisu o „hře na střídavý start“, pokuta 200 Kč
  - 3LB Jablonec-Č.Lípa - připomínky v zápisu, předáno KR; STK ukládá za povinnost oddílu B.Jablonec zajistit na další utkání podmínky podle „Pravidel“.
 • Nedostatek v řízení soutěží : Ing.Novák dlouhou dobu nepředává zápisy, které přenáší na internet. Ve svém důsledku to ohrožuje regulérnost soutěží - KR nemůže sledovat udělené karty a hráč, který by měl příp. dostat trest zastavení činnosti, hraje dál.
  K 4.6.2005 nebyly přes urgenci předány KR zápisy z celé nadstavby, která začala již 16.4.2005.

  3.2. Extraliga 2005/06

 • Návrh rozpisu připravil předseda podle SŘ , závěrů konference ČAST a podmínek dohodnutých při poradě vedoucích extraligových družstev mužů. STK jej schválila korespondenčně, připomínky zaslal P.Bohumský.
 • VV schválil návrh rozpisu - po projednání připomínek od účastníků; rozpis a přihlášky byly rozeslány, uzávěrka přihlášek 6.6.2005.
 • Převody míst - uzávěrka do termínu přihlášek; zatím oznámeny převody místa v ELM
  Start Horní Suchá B do Baníku Havířov (B), následně převod místa Baníku Havířov B do SF SKK El Niňo Praha.
  SF SKK El Niňo Praha má v ELM již A a B družstvo. Nedojde-li k dalším změnám, bude na převedeném místě od B.Havířov startovat družstvo C. Účast C dr. v ELM nebyla zatím na žádném jednání projednávána, není uváděna ani v zápisu z porady k EL. Protože však neodporuje SŘ, doporučuje STK přijetí tohoto družstva do EL.
 • Přípravou losování (termíny, dvojičky) pověřen předseda.
 • Schvalování hracích místností pro EL - pověřen předseda.
 • Pokuty
  - ELM : určeno rozpisem;
  - ELŽ : za pozdní hlášení změn termínu, pozdní odeslání zápisů, pozdní hlášení (nehlášení) výsledků bez projednávání na schůzi pokuty ve výši 50% jako ELM, ostatní přestupky budou projednány individuálně STK.

  3.3. 1.,2.a 3 liga mužů, 1.a 2.liga žen 2005/06

 • návrh rozpisu ligových soutěží 2005/06 připravil předseda, po projednání připomínek schváleno znění návrhu rozpisu pro VV
 • přihlášky - do 7.7.2005, losování - 23.7.2005
 • určeno právo startu v jednotlivých ligových třídách a skupinách
 • v některých skupinách nelze podle konečného pořadí určit náhradní družstva (stejně umístění náhradníci v různých skupinách, nebo zařazení do ligy všech družstev, která měla hrát kvalifikaci) - v případě potřeby vypíše STK dodatkovou kvalifikaci v termínu 16.- 17.7.2005 - upozornit ve Zprávách
 • požadavek na Se-ČAST : zajistit místnost pro aktiv ligových družstev + losování ligy dne 23.7.2005 od 10,30 hodin - v blízkosti Sazka arény (MEJ)

  3.4. Český pohár

 • návrh rozpisu 2.st. 15.ročníku připravil předseda, schváleno znění návrhu pro VV
 • termín přihlášek shodný s ligou, počet kol, termíny, nasazení, podle přihlášek - příště
 • příprava rámcového rozpisu 16.ročníku 2005/06 na příští schůzi.
4. Hodnocení soutěží
  Projednáno hodnocení soutěží podle „Hodnocení“ zaslaných účastníky, podle účasti na akcích, zpráv rozhodčích a připomínek účastníků.
  Písemné „HODNOCENÍ“, které bude podkladem pro VV ČAST, rozešle předseda.
5. Různé
  5.1. Evidování „Smlouvy“ hráče Konečného - viz Zprávy č.56, bod č.5.
  K uvedenému bodu Zpráv zasláno nesouhlasné stanovisko Robotem M.Lazce.
  Další postup STK
 • předseda zašle org.pracovníkovi R.M.Lazce a hráči Konečnému žádost o zaslání příp. dodatků nebo změn smlouvy z 16.3.2001 či následných smluv v této záležitosti;
 • požádat právníka o vyjádření k postupu při event. projednávání přestupu (v tomto i obdobných případech), kdy podkladem je smlouva z doby, kdy platily předpisy jiné
  - zda postupovat podle předpisu v tehdy platném znění (v tomto případě r.2001), nebo
  - postupovat podle dnes platných předpisů (v Dodatku SŘ č.2 z r.2003).

  5.2. Žádost o rozhodnutí v zaslání registračních poplatků hráčky Sofronové
  Hráčka N.Sofronová (CA K.Vary) zaslala „Avízo přestupu“. V původním oddílu nepůsobí již 2 roky, v žádosti uvedeny důvody, které STK zohledňuje a určuje doplacení chybějících reg. poplatků přímo regionálnímu svazu.
  V případě hlášení přestupu a příp. následných připomínek či nároků mateřského oddílu bude řešeno při projednávání přestupu.

  5.3. Nový Soutěžní řád
  STK navrhuje vypsat výběrové řízení na autorství nového Soutěžního řádu.
  Vypsání připraví předseda (projednány 2 varianty) a nechá text odsouhlasit na schůzi VV.

  5.4. Soutěže družstev mládeže (MČR)
  Předseda podal informaci z jednání KM a k návrhu na změnu organizace MČR družstev st.žactva a dorostu. Nový model by měl být jednodenní, účast 16 družstev bez nasazování do 2.stupně.
  STK se kloní k zachování letošní organizace (2 družstva přímo do 2.st., celkem 18 družst.,
  2.st. za účasti 4 družstev); při jednodenní akci by finalisté hráli 5 utkání, možnost až 15 zápasů za den na hráče.

  5.5. Příští schůze
  Příští schůze STK bude 16.7.2005 v Praze.

Zapsal: Drozda