Přítomni : V.Drozda, F.Herot, J.Vlček, L.Pavelek
Host : F.Donát

1. Zahájení

Schůzi zahájil a řídil V.Drozda, který informoval o jmenování nové STK Výk. výborem ČAST.
Poděkoval za dosavadní spolupráci členům komise, kteří v STK zůstávají, i dalším členům bývalé STK.
F.Donát shrnul své členství v STK, vyzdvihl přátelské vztahy v komisi a nabídl spolupráci v případě potřeby při zajišťování úkolů i když již nebude členem STK.
Členové komise byli seznámeni s rozdělením úkolů v rámci komise – odsouhlaseno.
Předsedou komise je podle rozhodnutí VV ČAST V.Drozda (řízení komise + ředitel soutěží). Místopředseda - J.Vlček (plus stř.starty), členové F.Herot (turnaje ktg.A) a L.Pavelek (karty). Další úkoly budou řešeny společně. O doplnění komise o 5.člena se jedná.

2. Kontrola zápisu z minulé schůze STK

Úkoly splněny.

3. Činnost a úkoly od poslední schůze

• Kontrola zápisů z ligových utkání, zadávání výsledků na www.pinec.info – Drozda, plněno průběžně.
• Kontrola a evidence „karet“ podle zápisů – Pavelek, plněno průběžně;
v sezóně 07/08 zatím nepřesáhl počet karet u žádného hráče stav, kdy následuje trest;
L.P. upozorňuje, že jím zaslané přehledy o udělených kartách nejsou zobrazovány na webu – bude informován ing.Jirásek.
• Kontrola max. možných startů na „střídavý start“ – Vlček;
v průběhu 1.poloviny soutěží 2007/08 nebylo překročeno u žádného družstva.
• Rozpisy MČR družstev žactva a dorostu – projednáno korespondenčně, bez připomínek.
• Informace o odkladu utkání SKST Brno – Baník Most (ženy).
• Informace o Českém poháru – vylučovací část + přípravě finálového turnaje.
• Informace o „Směrnici ČAST č.3/2007 – Úkoly a pravomoci ředitele soutěží ČAST“.
• Informace o vydání nového Soutěžního řádu a o soutěži na nový SŘ.

4. Ligové soutěže

• STK uzavřela a vyhodnotila 1.polovinu základní části ligových soutěží.
Kladně bylo hodnoceno zejména odehrání utkání bez námitek či odvolání a bez kontumačních výsledků utkání.
• Při kontrolách zápisů z utkání se opakují některé nedostatky, na které bude upozorněno ve Zprávách (zejména ve vyplňování zápisů) tyto ale neměly vliv na průběh soutěží.
• Konstatováno, že kontrola zápisů komisí rozhodčích není prováděna, upozorněn bude předseda KR a ing.Jirásek.
• Změny začátků v rozlosování 2.poloviny soutěží – na základě několika požadavků na změnu začátků utkání v 2.polovině soutěže, rozhodla STK umožnit nahlášení nových časů pořadateli utkání, musí však splňovat tyto podmínky (netýká se 2.ligy žen)
a/ nový začátek musí být v časech vymezených rozpisem (tj. sobota 14,00 -17,00)
b/ k žádosti musí být připojeno vyjádření KSST (podle rozlosování ligy byly sestaveny soutěže v krajích a regionech)
c/ termín na zaslání žádostí : do 31.12.07 řediteli soutěží (EL dříve), bude ve Zprávách.
• Změny značky míčků pro 2.polovinu soutěží – podle rozpisu je možno nahlásit pro 2.pol. soutěží změnu zn.míčků. Bude připomenuto ve Zprávách, termín do 31.12.2007.

• Žádost o odklad utkání EL mužů družstva TTC EN Praha VI – z důvodu nominace hráče T.Treglera na TOP 12 juniorů.
Vzhledem k problematice při sjednávání změny termínu utkání Robot M.Lazce – TTC EN Praha VI konzultováno stanovisko ředitele soutěží a STK.
Projednána žádost TTC EN Praha VI a vyjádření KST Robot M.Lazce.
Prostudovány materiály k odkladům v EL (zápis z porady k EL mužů 20.3.2007, rozpis soutěže, Soutěžní řád).
Porada k EL – z porady vzešlo doporučení pro VV, který některé návrhy zařadil do rozpisu, některé nezařadil, některé pozměnil.
Rozpis EL mužů z 15.5.2007 – v rozpisu je blíže nespecifikované a rozporuplné ustanovení v bodě č.17 „Odklad může provést výhradně ředitel soutěží a bude povolován zejména při reprezentaci ČR (dospělých či mládeže)......Nebude povolován odklad z důvodu účasti ...na akcích mládeže.“
Soutěžní řád – nový SŘ schválený konferencí ČAST v srpnu 2007 – čl.326.02 :
„Odložit utkání může jen řídící svaz (nebo u ligových soutěží řízených ČAST ředitel soutěží).... Poznámka 3: V případě pověření závodníka základu družstva reprezentací ČR, přeloží řídící svaz utkání.....Toto ustanovení se vztahuje na reprezentaci dospělých, u mládeže pouze při účasti na mistrovství světa juniorů a TOP 12 juniorů.“

Z těchto materiálů je nejnovější SŘ, je to rozhodující předpis a byl schválen konferencí ČAST (i za účasti delegátů z EL), je potřeba se jím řídit.
ŘS obešle zainteresovaná družstva (TTC Pha, M.Lazce, Havířov) se žádostí o navržení vzájemně odsouhlasených. termínů. Neobdrží-li dohodu, požádá pořádající oddíly o sdělení možností konání utkání v hernách pořadatele.
Podle odpovědí by event. určil náhradní termíny ŘS.

• Žádost Sokola Turnov o možnost dodatečného povolení hostování hráčky Pušové.
Žádost projednána, protože STK ani ŘS nemají možnost povolovat výjimky z předpisů v Soutěžním řádu, není možno schválit hostování po termínu určeném v SŘ.
Oddíl bude informovat ŘS a doporučí řešit start za ligové družstvo žen a příp. další družstva takto :
a/ přestupem do ligového družstva v zimním přestupním termínu
b/ možnosti dalšího startu v kraji či regionech řešit s řídícími orgány těchto soutěží – kraje a regiony mají možnost schválit změny pro soutěže které řídí.

5. Jednorázové soutěže

5.1. MČR družstev st.žactva a dorostu

• Podána informace o přípravě MČR a změnách určených KM (třídenní akce, změna systému družstev dorostenců).
• Žádost SKST Vlašim o umožnění účasti družstva dorostenců – návrh STK zašle VV V.Drozda (zařazení na příp. neobsazené místo, nebo rozšíření počtu účastníků).

5.2. MČR jednotlivců mládeže

• S komisí mládeže odsouhlaseno doporučení pro VV – počet účastníků a rozdělení míst podle shodných kriterií jako loni.
• Právo startu zveřejnit ihned po schválení VV – KSST vydávají již rozpisy na KP.

5.3. MČR jednotlivců dospělých

• STK doporučuje umožnit účast podle stejných kriterií jako v minulých létech.
• STK navrhuje stanovit kvóty pro účast z krajů podle stejného principu jako loni, pro VV připraví V.Drozda – ihned po schválení zveřejnit pro potřebu KSST.
• Návrh rozpisu připraví V.Drozda, projedná s pořadatelem, podstoupí ke schválení VV (leden 2008). STK doporučuje systém přihlášek a jejich zveřejnění na webu jako v 2007.

6. Český pohár

• 18. ročník – 1.stupeň probíhá podle rozpisu, hlášení výsledků bylo připomenuto i na poradě s předsedy KSST.
• 17.ročník – finále
15.12.2007 proběhlo v Broumově finále; v průběhu schůze telefonická informace vr. rozhodčího – V.Drozda požádá vrchního rozhodčího a pořadatele o podání písemné zprávy o průběhu akce – STK projedná dále korespondenčně.

7. Různé

• Přestupy a střídavé starty v zimním přestupním termínu
• Příští schůze – podle potřeby a průběhu soutěží – nebude-li potřeba dříve, tak předběžně březen (duben) a další schůze spojená s vyhodnocením soutěží 07/08 v květnu (červnu).

zapsal : Drozda